× Статьи

ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ МИСТЕЦТВА

  • valeriyit108
  • Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
6 years 10 months ago #29 by valeriyit108
УДК 373.5.091.12.011.3 – 051:7
Терещенко С.В.
ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ПРАКТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми у загальному вигляді. Освіта в Україні є основою розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорукою майбутнього країни. Вона – визначальний чинник політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства.
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу.
Практична реалізація гуманітарних завдань освіти ХХІ століття здійснюється учителем, який стимулює і спрямовує процес становлення і формування особистості учнів шляхом трансляції і педагогічної інтерпритації молодому поколінню духовних і моральних цінностей суспільства.
Спираючись на основні освітні документи, а саме Закон України “Про освіту”, Державну національну програму “ Освіта.Україна ХХІ ст.”, ми виокремлюємо визначну роль учителя у педагогічному процесі, як реалізатора державної політики спрямованої на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, та особистості, яка може вплинути на примноження і збереження культурної спадщини нашої держави [1].
Дослідження питання особистості учителя в умовах практичної педагогічної діяльності набуває важливого значення і актуальності на сучасному етапі розвитку освіти, адже суспільство потребує появи на освітній арені досвіччених, творчих, самодостатніх педагогів, здатних до реалізації головних завдань освіти ХХІ століття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми свідчить про те, що проблема творчої особистості учителя найбільш повно і послідовно була розкрита в працях Н. Левітова, А.Макаренка, Н.Кузьміної, В.Кан-Каліка, Ф.Гоноболіна, І.Страхова, В.Сластьоніна, В.Сухомлинського, В.Крутецького, сучасних фундаторів наукової музично-педагогічної думки – К.Завалко, А.Козир, Л. Масол, О.Рєбрової, Н.Сегеди, Г.Падалки, О.Щолокової та інших.
Формулювання цілей статті. Мета даної статті полягає у розгляданні питання творчої особистості учителя мистецтва крізь призму практичної педагогічної діяльності в умовах сучасної освіти і виховання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна педагогічна діяльність як процесс взаємодії учителя з іншими учасниками соціально-освітнього процессу стає ефективною, якщо учитель стає повноправним учасником міжсуб`єктних відносин в соціокультурному просторі і реалізує їх у власній дільності.
Сучасна школа з огляду на зміни в освітній системі ставить нові вимоги до вчителя, а саме:
1. вимоги як до представника суспільства і виконавця найважливішого соціального замовлення;
2. наявність педагогічного мислення, яке включає в себе визначення педагогічних проблем, їх вирішення і аналіз конкретних педагогічних ситуацій;
3. професійна підготовленість та загальний розвиток учителя;
4. творчій підхід до виконання державних программ з предметів художньо-естетичного циклу.
Ми звертаємося у дослідженні до особистості вчителя мистецтва, як представника мистецтвознавчої галузі освіти, яка має специфічну спрямованість та методи роботи. Невід`ємною частиною уроків мистецтва (інтегрований курс “Мистецтво”, Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво, Художня культура) є творчість. Творча атмосфера на активізує мисленеву діяльність учнів, формує спостережливість, розвиває творчу уяву. Створити атмосферу творчості на уроці може лише той учитель, для якого це поняття є його людинотворчою суттю.
Творче начало в людині - це завжди прагнення вперед, до кращого, до прогресу, до досконалості. Творчість передбачає наявність у особистості здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю. Вивчення цих властивостей особистості виявило важливу роль уяви, інтуїції, неусвідомлюваних компонентів розумової активності, а також потреби особистості в самоактуалізації, в розкритті та розширенні своїх творчих можливостей [3].
Саме мистецтво виховує в людині творчість, і в цій своєї функції воно нічим не може бути замінене. За своєю здатністю викликати в людині творчу фантазію мистецтво займає, безумовно, перше місце серед усіх різноманітних елементів, що становлять складну систему виховання людини.
Тому творчий початок особистості вчителя мистецтва є основною складовою ланкою у практичній педагогічній діяльності, як показник заохочення, мотивації, креативності у педагогічному підході до викладання мистецтва у сучасній школі. Практична педагогічна діяльність вчителя мистецтва вимагає постійного самоконтролю з боку вчителя, безперервного оновлення своїх знань, умінь, навичок, самовдосконалення та самовиховання та професійного розвитку і зростання.
Самовиховання вчителя – свідома діяльність педагога, спрямована на вироблення, вдосконалення чи зміну своїх якостей у відповідності до соціальних, індивідуальних чи професійних цінностей та вимог. Самопізнання здійснюється через самоаналіз, самооцінку, самопрогнозування, самоспостереження.
Аналізуючи професійно-особистісну сферу вчителя ХХІ століття, С. Іванова розкриває новий концептуальний підхід, що відображає сучасні умови розвитку соціально-освітнього середовища і її суб'єктів, надає психологічну характеристику особистості вчителя, орієнтовану на формування в учнів людиноцентрованої життєвої позиції, соціальних умінь і навичок міжособистісного спілкування, пропонуює методичні рекомендації щодо формування професійно-особистісної готовності майбутніх учителів до організації педагогічної діяльності як процесу полісубьектної взаємодії [2].
Ґрунтовно описаний шлях професійного зростання у фундаментальному дослідженні Н.Сегеди, де наголошується на визначній ролі професійного зростання викладача музичного мистецтва як педагогічного способу професійного розвитку і педагогічної форми впливу на стан того середовища та його об’єктів, де відбувається культурний процес системної реінтеграції, що призводить до комплексної творчої еволюції особистості, професії і художньо-освітньої реальності учителя [4,с.164].

Висновки. Дослідження питання творчої особистості учителя мистецтва в умовах практичної педагогічної діяльності, вимагає наступних висновків:
- сучасні вимоги до вчителя, висунуті державою у провідних освітніх документах, вимагають всебічно розвинутої, творчо-обдарованої особистості педагога, здатного до реалізації та зміцнення у своїй педагогічній діяльності інтелектуального і духовного потенціалу особистості учнів, прилучення їх до мистецької та культурної спадщини народу;
- урок мистецтва передбачає наявність творчого процессу (спів, малювання, ліплення, хореографічні рухи тощо), тому особистість вчителя мистецтва має бути яскравою, креативною та творчою;
- особистість вчителя мистецтва підлягає постійному оновленню та самовдосконаленню, безперервної роботи над власним творчим потенціалом для ефективного впровадження творчих методів і форм у викладанні предметів художньо-естетичного циклу.
Література:
1. Державна національна програма «Освіта» /Україна ХХІ ст.:інформ. Зб. Мін. освіти України. — К.: Райдуга, 1994. — 62с.
2. Иванова С.П. Учитель ХХІ века: ноопсихологический подход к анализу профессионально-личностной готовности к педагогической деятельности. – Псков: ПГПИ им. С.М. Кирова, 2002 г. – 228 с.
3. Сидоренко Т. Творчість у діяльності вчителя // Рідна школа – 2001. –№5. – С.55-57.
4. Сегеда Н.А. Професійний розвиток викладача музичного мистецтва: історія, методологія, теорія: [монографія] / Н.А.Сегеда. – Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – 273с.


Анотація
У статті розглянуто питання особливостей творчої особистості учителя мистецтва в умовах практичної педагогічної діяльності.
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос особенностей творческой личности учителя в условиях практической педагогической деятельности.
Summary
The article discusses the features of the creative personality of the teacher in terms of practical teaching activities.

Ключові слова: освіта, особистість, творчість, педагогічна діяльність.
Ключевые слова: образование, личность, творчество, педагогическая деятельность.
Keywords: education , personality , creativity , pedagogical activity .

Please Войти to join the conversation.

Time to create page: 0.097 seconds
Powered by Kunena Forum

Авторизація