УДК 378.091.2:78.071.2

Брежнєва С.Б.

викладач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Навчально-наукового інститут

соціально-педагогічної та мистецької освіти

Мелітопольського державного педагогічного університету

імені Богдана Хмельницького

 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ЗМІСТУ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИРИГЕНТА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СВІТИ

Анотація. У статті розглядається застосування компетентнісного підходу у вокальній підготовці диригента, висвітлюються точки міждисциплінарного перетину вокальної та диригентської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва

Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, вокальна підготовка, типи вокальних завдань, вокально-інтонаційне освоєння хорового твору.

Аннотация. В статье рассматривается применение компетентносного подхода в вокальной подготовке дирижера, освещаются точки междисциплинарного пересечения вокальной и дирижерской подготовки будущих учителей музыкального искусства

Ключевые слова: компетентность, компетентносний подход, вокальная подготовка, типы вокальных заданий, вокально-интонационное освоение хорового произведения.

Summary In the article application of competenеtion’s approach is examined in vocal preparation of conductor, the points of the interdisciplinary crossing of vocal and conductor's preparation of future teachers of musical art are illuminated

Key words competence, competenеtion’s approach, vocal preparation, types of vocal tasks, vocally-intonation mastering of choral work

 

Входження України до світового освітнього простору, висуває нові вимоги до рівня підготовки майбутніх педагогів - музикантів. Аналізуючи досвід вітчизняних та зарубіжних вчених можна стверджувати, що саме компетентнісний підхід сприяє успішному вирішенню цього завдання.

Мета даної статті полягає у висвітленні важливості вокальної підготовки для діяльності диригента та розкриття її змісту у процесі вищої музично-педагогічної освіти.

Виклад основного матеріалу. Для висвітлення змісту поняття «компетентність» ми звернулися до довідково-інформаційних джерел. Оскільки назване поняття є похідним від вживаного терміну «компетентний», то доцільним буде спочатку розкрити його зміст. У Великому тлумачному словнику української мови значення терміну «компетентний» пояснюється як «той, хто має достатні знання в певній галузі…добре обізнаний, тямущий, який ґрунтується на знанні, кваліфікації»… [1, с.104]".

У словнику іншомовних слів значення «компетентності» (від лат competentia) трактується як поінформованість, авторитетність, обізнаність. Поняття «компетенція» визначається по-перше, як повноваження якогось державного органу чи посадової особи або як коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід що дає їй змогу фахово їх розв’язувати [2, с.541].

У наукових педагогічних дослідженнях поняття «компетентність» розглядається у особистісному аспекті та визначається як інтегрована здатність особистості, котра набувається у процесі навчання та складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці [3].

У нашому дослідженні розглядається професійна підготовка майбутнього педагога-музиканта, а саме диригентський складник музично-педагогічної діяльності. Висвітлюючи зміст роботи диригента ми зосередили увагу на вокальній підготовці та розглянули останню з позицій компетентнісного підходу, коли результат розглядається не як сума засвоєної інформації, а як здатність особистості до адекватних дій у різних педагогічних ситуаціях.

Вокальна підготовка диригента на основі компетентнісного підходу дозволяє формувати компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва, а саме: музичний тезаурус, диригентсько-вокальні вміння та навички з позицій осмисленого та методично-доцільного застосування у процесі музичного навчання.

В площині міждисциплінарних зв’язків вокальна підготовка майбутнього педагога-музиканта поєднується з диригуванням та іншими предметами виконавського циклу в комплексі фахової компетентності. Але вокальні знання, уміння, володіння вокальними прийомами при самостійній роботі над хоровими творами та репетиційній роботі у складі хорового колективу студентами застосовуються вкрай рідко і не завжди доцільно. Разом з тим, саме від вокальної компетентності диригента в майбутньому залежить якість звучання хору, його стрій, багатство тембрової забарвленості.

У змісті вокальної підготовки застосовуються різні типи завдань:

 1. Когнітивні, що спрямовані на активізацію інтелектуальної діяльності студента, наприклад:
 • обґрунтування знайденої трактовки вокального твору, з визначенням її вад;
 • надання вербальної характеристики вокально-виконавському образу;
 • віднайдення та порівняння декількох варіантів обробок українських народних пісень.
 1. Практично-діяльнісні, які мають на меті закріплення практичних навичок вокального виконання, а саме:
 • відшукування декількох варіантів виконання твору, з характеристикою деяких з тих, що є прийнятними;
 • віднайдення шляхів досягнення художнього результату;
 • постановка художньої цілі в інструктивному матеріалі (розспівки, вокалізи).

3 Методичні, що відображають основні положення музичного навчання та застосування вокальних творів для загальнокультурного розвитку учнів:

 • виконання музично-педагогічного аналізу народної пісні (або пісні шкільного репертуару) на предмет використання її в музичній освіті і вирішення певних дидактичних завдань;
 • визначення вікових категорій учнів, яким адресується вокальний твір (шкільна пісня);
 • визначення завдань (навчальних, виховних, розвивальних) музичного твору та засобів створення емоційного настрою під час його сприймання дітьми;
 • складання тексту бесіди для кращого сприймання пісні.
 1. 4. Інтерпретаційні, котрі поєднують в собі попередні завдання з метою створення художнього образу, до них відносяться:
 • створення декількох варіантів виконавського плану вокального твору;
 • визначення художньої індивідуальності мелодії музичного твору з навчальної програми, своєрідності інтонаційних зворотів;
 • розкриття художнього образу, пов’язуючи з ним ладо-тональну організацію та гармонічні засоби виразності.

У змісті диригентської підготовки майбутнього педагога-музиканта вокальна складова з когнітивними, практично-діяльнісними, методичними та інтерпретаційними завданнями втілюється у процесі вокально–інтонаційного освоєння хорового твору, до якого входять:

 • співацьке освоєння партитур з поліфонічною фактурою;
 • визначення теситурних умов хорових партій;
 • спів партій як умова усвідомлення і відчуття особливостей хорового інтонування;
 • виконавська інтерпретація хорової музики.

Висновки.

Підсумовуючи вказане вище слід зазначити, що компетентісний підхід у процесі підготовки майбутнього диригента спонукає студентів до усвідомлення значущості та необхідності вокальної підготовки для художньо-творчого втілення хорових творів як у складі виконання хоровим колективом, так і у роботі над хоровими творами та власній диригентській діяльності.

Література

 1. Великий тлумачний словник української мови [уклад. і головн. ред. Бусел В. Т.]. - Київ-Ірпінь: Перун, 2003. - 1440 с.
 2. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / [уклад. Л.О. Пустовіт та ін.]. - К.: Довіра, 2000. - 1018 с.
 3. Рудь. М. Компетентісний підхід в освіті. /Марія Рудь // Вісник Львівського університету - Вип. 21.- Ч. 1. - Львів, 2006. С.73-82.

Обсудить на форуме

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Авторизація