УДК: 378.091.2:78.071.2                                                         Кулакевич О.А.

магістрант кафедри теорії і методики

музичної освіти та хореографії

Навчально-наукового інституту

соціально-педагогічної та мистецької освіти

Мелітопольського державного

педагогічного університету

імені Богдана Хмельницького

 

ОСОБЛИВОСТІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ

 

В умовах державного відродження України зростає необхідність духовного оновлення суспільства, успіх якого передусім залежить від вдосконалення рівня особистісної духовної культури людини.

У сучасному світі все більша увага звертається до освіти, яка є не лише умовою підвищення культурного рівня населення, а й величезною силою, що суттєво впливає на життя молоді. Україна повинна забезпечити себе висококваліфікованими спеціалістами, здатними після здобуття відповідної освіти почати виробничу діяльність, вирішувати виробничі та наукові завдання і відповідати за прийняті рішення. Для цього необхідне удосконалення викладацького складу, шляхом пошуку нових підходів до вивчення дослідження й усвідомлення педагогічного процесу у вищих навчальних закладах.

Мета дослідження: Розкрити характерні особливості диригентсько-хорової освіти майбутніх вчителів мистецтва в Україні.

Сьогодні якість освіти – це не лише характеристика суми знань, засвоєних людиною. У сучасному світі, де знання і технології оновлюються швидше, ніж життя одного покоління людей, слід спрямувати навчальний процес не тільки на засвоєння базових знань, а й на набуття потреби, умінь і навичок самостійно засвоювати нові знання та інформацію протягом усього життя й ефективно використовувати їх на практиці, вміння сприймати зміни, які стають невід'ємною рисою буття людини, готовності вчасно відмовитися від старого досвіду й норм поведінки[3, с. 25].

У галузі музично-педагогічної освіти увага акцентується на різних аспектах професійного спілкування майбутнього вчителя музики: формування комунікативних якостей вчителя музики (О. Апраксіна, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Щолокова) та інформування досвіду художньо-педагогічного спілкування майбутнього вчителя музики (І. Сипченко); професійне становлення вчителя в процесі спілкування з мистецтвом          (В. Орлов); методичні засади диригентсько-хорової освіти у вищих навчальних закладах   (Т. Смирнова); професійний розвиток викладача музичного мистецтва (Н. А. Сегеда).

У контексті розглянутого набуває актуальності проблема підготовки студентів мистецьких факультетів до продуктивної діяльності, особливо у сфері диригентсько-хорової підготовки вчителя музики, яку розглядали в історичному аспекті (А. Мартинюк, І.Павлик та ін.).

Звернувшись до науково-методичної літератури ми помітили, що існує величезна кількість наукових визначень поняття освіти. У своєму дослідженні ми спираємось на визначення Н.А. Сегеди: „Освіта – обов’язковий елемент професійної діяльності, який визначає еволюціонуюче буття останньої як системного елемента еволюції культури“ [1, с. 53].

Як зазначає Т. А. Смирнова, диригентсько-хорова освіта у вищих навчальних закладах має властивості цілісної педагогічної системи, яка складається з взаємопов’язаних елементів, об’єднаних з метою підготовки висококваліфікованих фахівців.

За концепцією безперервності система підготовки вчителів музики і диригентів хору здійснює освіту: молодших спеціалістів (коледжі); спеціалістів (вузи мистецтва, культури, педагогічні інститути та університети); магістрів (музична академія, університети, і академія культури). Заклади освіти здійснюють післядипломну освіту (асистентуру) диригентів хору (академія та університети мистецтв) [2, с. 62].

Відповідно до змісту професійної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва дисциплінами диригентсько-хорового циклу є: хорове диригування, читання хорових партитур, хорознавство, хоровий клас, практикум роботи з хором, хорове аранжування.

У структурі диригентської підготовки музиканта-педагога значне місце відводиться виконавській діяльності, зокрема виробленню умінь керівника хорового колективу. У процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін важливо кожному студентупрагнути до виявлення власної художньої особистості, артистичної індивідуальності, яку доцільно не обмежуватистандартним прочитанням авторського задуму, а розвивати художньо-виконавську індивідуальність. З цього приводу доцільно згадати вислів К.Станіславського, котрий запевняв, що у процесі навчання „повинна бути розвиненою самодіяльність, а не рух, що імітує вчителя шляхом наслідування“.

Управління хоровим колективом пов’язане з необхідністю формування у студента якостей керівника-лідера, а саме: цілеспрямованої волі, активної життєвої позиції, самостійності оригінального мислення, тощо.

Отже,диригентсько-хорова освіта у вищих навчальних закладах України має властивості цілісної педагогічної системи, яка складається з взаємопов’язаних елементів, об’єднаних з метою підготовки висококваліфікованих фахівців.Метою майбутніх вчителів музики, які навчаються у вищих навчальних закладах освіти, що випускають вчителів музики, здатних до музично-хорового виховання у сфері освіти, є інтелектуально-творчий розвиток, що сприяє формуванню особистісно-професійних та індивідуальних властивостей, які в свою чергу відповідають музичним здібностям, професійним інтересам і потребам студентів.

1. Сегеда Н. А. Професійний розвиток викладача музичного мистецтва: історія, методологія, теорія: монографія/ Н. А. Сегеда. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 273 с.

2. Смирнова Т.А. Вища диригентсько-хорова освіта в Україні: минуле та сучасність / Т.А. Смирнова. – Харків: Константа, 2002. – 256 с.

3. Черкасов В. Ф. / Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть (1991-2010): [навч. посіб.] / В. Ф. Черкасов. – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2011. – 360 с.

Анотація:Статтю присвячено з’ясуванню місця та ролі диригентсько-хорової освіти в Україні. Розглядаються особливості диригентсько-хорової освіти майбутніх вчителів мистецтва у сфері вищої освіти України. Визначаються основні напрями диригентсько-хорової освіти та можливості їх реалізації.

Ключові слова: освіта, музично-педагогічна освіта, диригентсько-хорова освіта, вчитель музики, диригент.

 

Abstract:ThearticleisdevotedtotheroleandplaceofconductingandchoraleducationinUkraine. ThefeaturesofconductingandchoralartseducationoffutureteachersinhighereducationinUkraine. Thebasicdirectionsofconductingandchoraleducationandopportunitiesfortheirimplementation.

Keywords:education, musicteachereducation, conductingandchoraleducation, musicteacher, conductor.

 

Аннотация:Статьяпосвященавыяснениюместа и роли дирижерско-хоровогообразования в Украине. Рассматриваютсяособенностидирижерско-хоровогообразования будущих учителейискусства в сферевысшегообразованияУкраины. Определяютсяосновныенаправлениядирижерско-хоровогообразования и возможностиихреализации.

Ключевые слова:образование, музыкально-педагогическоеобразование, дирижерско-хоровоеобразование, учитель музыки, дирижер.

 

Обсудить на форуме

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Авторизація