УДК378.147.02:78                                                                                   Мержева Л.Ф.

ст. викладач

Мелітопольський державний

педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

м. Мелітополь

ДИРИГЕНТСЬКА КОМПІТЕНТНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МУЗИКАНТА ПЕДАГОГА.

Підвищення якості освіти є однією з актуальних проблем сучасного суспільства. Вирішення цієї проблеми пов'язане з модернізацією змісту освіти, оптимізацією способів і технологій організації освітнього процесу і, звичайно, переосмисленням мети і результату освіти.

В безперервно мінливому сучасному суспільстві велике значення придбав високий професіоналізм, професійна компетентність фахівців різних сфер і рівнів виробничого і суспільного життя, оскільки сьогодні актуальним є питання про конкурентоспроможність фахівців, що випускаються в умовах ринкової економіки.

Підвалиною педагогічної майстерності є професійна компетентність. Знання вчителя звернені, з одного боку, до дисципліни, яку він викладає, а з другого – до учнів, психологію яких мусить добре знати. Музично-педагогічна діяльність поєднує в собі педагогічну, хормейстерскую, музикознавчих, музично-виконавську, дослідницьку роботу, засновану на вмінні самостійно узагальнювати і систематизувати одержувані знання.

Музично-педагогічна діяльність, як і всяка інша існує у формі ланцюга дій, кожна з яких відповідає певному рівню формування музично-педагогічних якостей фахівця на певному щаблі його підготовки і кваліфікації. У теж час вона синтезує в собі весь комплекс педагогічних і спеціальних знань, взаємозумовленість поставленого завдання і засобів її вирішення.

Різноманіття спеціальних предметів музично-педагогічного циклу (хорове диригування, хорознавство, аранжування, читання хорових партитур, спец. Інструмент, постановка голосу, історико-теоретичні дисципліни та ін.) Створюють деяку різнобічність і роз'єднаність у підготовці майбутнього вчителя мистецтв, яка потім проявляється в його практичній діяльності.

Однак профілюючою для багатопланової діяльності вчителя музики, є його диригентсько-хорова підготовка так як хоровий спів є найбільш доступна форма музичної діяльності школярів, як на уроці музики так і в позакласній роботі.

Отже, зміст професійної компетентності - це знання предмета, методики його викладання, педагогіки і психології. Важливою особливістю професійних педагогічних знань є їх комплексність, що потребує від учителя вміння синтезувати матеріал для успішного розв’язування педагогічних задач, аналізу педагогічних ситуацій, що зумовлюють необхідність осмислення психологічної сутності явищ, вибору засобів взаємодії. Розв’язання кожної педагогічної задачі актуалізує всю систему педагогічних знань учителя, які виявляються як єдине ціле[2, с.34].

У зв’язку з цім конкретність зазначеної проблеми дає поняття про ступеневий характер фахової хормейстерської підготовки. Професіоналізм навчання (акмеологія)[1]передбачає таку ступеневу систему.

Перший ступінь - професіоналізм знань, теоретична база, що формує професіоналізм в цілому, тобто, пізнання студентом майбутньої професії через опанування теоретичних знань з спеціальних предметів і окремих умінь та навичок. На цьому етапі виділяються такі дисципліни як хоровий клас, хорознавство та хорове диригування. У контексті практичного освоєння згаданих предметів майбутній фахівець знайомиться з основними принципами хормейстерської діяльності у хоровому класі, спостерігаючи за діями викладача - керівника хорового студентського колективу. Майбутній фахівець стверджується у тому, що хор - це живий інструмент, який якісно формується, художньо і професійно удосконалюється лише за допомогою диригента-хормейстера. Вивчення студентами теоретичних питань хорознавства більш поглиблюють знання хормейстерської технології - закономірності хорового строю, ансамблю, а також основних методів, прийомів і послідовності розучування хорових творів та вміння їх діагностувати. Як у співі студентського хору, так і в хоровому виконанні школярів зазначені елементи хорової технології є незмінним.

Другий ступінь - професіоналізм спілкування - як готовність практично використати набуті знання. Проблеми, що виникають у процесі професійного спілкування, спонукають майбутнього спеціаліста до пошуку шляху самовдосконалення. Працюючи з хором у якості хормейстера, майбутній спеціаліст набуває умінь диригента-виконавця, а також безпосередньому спілкуванні з хором удосконалюються організаторські здібності, воля, здатність створювати творчий контакт з виконавцями, формуються уміння діагностики хорового співу. диригент повинен виховувати інтерес школярів до хорового співу; діагностувати хоровий спів і на цій підставі застосовувати власні методичні прийоми, що удосконалюють хорове звучання; спроможність знаходити власний стиль спілкування з учнями в класі, з колегами по роботі.

Третій ступінь - професіоналізм удосконалення - як ефективний засіб самокорекції професійної діяльності. Таким чином основним фактором ступеневої системи навчання є дидактична послідовність у характері хормейстерскої підготовки - від простого накопичення знань до найвищого прояву професіоналізму - самовдосконалення набутих знань як у процесі самого навчання професії, так і в майбутній практичній діяльності.

Література

  1. Кузьмина Н.В. Акмеология – наука о факторах достижения вершины в профессиональной деятельности // Проблемы повышения профессионализма и продуктивности педагогической деятельности. – Усть-Каменогорск – Ленинград, 1989. – 459с.
  2. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Криванос та ін.; За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища шк., 1997. – 349с.

Анотація. Лариса Мержева. Диригентська компетентність як критерій професіоналізму музиканта педагога.

В запропонованій роботі автор розглядає питання диригентської компетентності як критерій професіоналізму майбутнього вчителя мистецтв до хорової діяльності. Формування професійної компетентностіполягає у міжпредметних зв’язках таступеневої системи хормейстерскої підготовки майбутнього вчителя мистецтв.

Ключові слова:компетентність, професіоналізм, міжпредметні зв’язки, професійна компетентність, хормейстерска підготовка.

  1. Larissa Merzheva.Conductor's competence as a professional musician criterion teacher.

In the proposed work, the author considers the conductor's competence as a criterion of professionalism future teachers to choral arts activities. Formation of professional competence is the interdisciplinary communication and phased system hormeysterskoyi Training of Teachers of Art.

Keywords: competence, professionalism, interdisciplinary communication, professional competence, hormeysterska training.

 

Обсудить на форуме

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Авторизація