УДК [378.091.2:78]:001.895

Покатильська Г.В.

Медіаграмотність як основна складова професійної підготовки майбутнього вчителя музики

Формулювання цілі тез. Мета даної статті полягає в акцентуації ролі медіаосвіти в підготовці майбутнього вчителя музики, формування медіаграмотності як основної складової професійної компетентності вчителя, та подальшого її використання в загальноосвітньому процесі.

Виклад основного матеріалу. Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними. На взаємодію із різноманітними медіа (преса, радіо, кіно, телебачення, Інтернет) припадає вагома частка вільного часу громадян України, чим зумовлюється їх значний вплив на всі верстви населення, передусім дітей і молодь.

Глобальний характер процесу інформатизації, динамічний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та нових медіа висунули на перший план необхідність спеціальної інформаційної підготовки людей, особливо підростаючого покоління, провідним видом діяльності якого є навчальна. В інформаційній підготовці фахівцями умовно виділяються дві різні області: інформаційна грамотність і медійна грамотність. Інформаційна грамотність асоціюється з готовністю до самостійного вирішення проблем пошуку інформації, її оцінки і етичного використання, а медійна грамотність спрямована на те, щоб людина знала особливості впливу медіа інформації, володіла навичками критичного аналізу, вміла забезпечувати раціональну взаємодію з медіа в інтересах самовираження.

Однією з ключових компетентностей, необхідних майбутньому вчителю музики для ефективного функціонування в інформаційному середовищі є медіаграмотність, що визначається як здатність адекватно взаємодіяти з потоками медіа інформації в глобальному інформаційному просторі: здійснювати пошук, аналізувати, критично оцінювати і створювати власні твори, поширювані за допомогою різних засобів масової інформації і комунікації, у всій різноманітності їх форм. У цих умовах система освіти повинна забезпечити потребу суспільства в критично мислячих медіаграмотних фахівцях, здатних ефективно використовувати медіасередовище для розв'язання різного роду професійних, суспільних і особистих завдань.

Особливе значення проблема медіаграмотності набуває при роботі майбутнього вчителя музики з дітьми. Засоби масової інформації та Інтернет, посівши пріоритетні позиції у формуванні у дітей картини світу, стали представляти особливу загрозу для усталеної вразливої дитячої психіки. Збільшення впливу на дитину неконтрольованої інформації про світ, людину, суспільство, природу актуалізує проблему інформаційної освіти, формування медіаграмотності, критичного мислення та критичного ставлення до інформації, починаючи з молодшого шкільного віку.

Дослідники і педагоги різних країн світу у своїх дослідженнях часто підкреслюють потребу медіаосвіти майбутніх вчителів, як основоної складової професійної підготовки. Передбачається, що медіаграмотний педагог зуміє:

- заохочувати і розвивати в учнів бажання ставити обґрунтовані проблемні питання, пов'язані з медіа;

- використовувати у викладанні дослідницьку методику, коли учні зможуть самостійно шукати (медіа)інформацію, щоб відповісти на різні питання, застосовувати знання, отримані в навчальному курсі до нових областей;

- допомагати учням розвивати здатність використовувати різноманітність первинних джерел (медіа)інформації, щоб дослідити проблеми і потім зробити узагальнені висновки;

- організовувати проведення дискусій, де учні зможуть навчитися толерантно слухати інших і тактовно висловлювати власні думки; підтримувати відкриті обговорення, де немає категоричних відповідей на багато запитань;

- заохочувати учнів міркувати над їх власним медійним досвідом.

Вивчення стану практики вищої школи показує несформованість у студентів такої якості, як медіаграмотність. Майбутні вчителі не підготовлені до роботи з інформацією. Відсутнє цілеспрямоване педагогічне керівництво формуванням медіаграмотності майбутніх учителів.

Питання формування медіаграмотності мають особливе значення для системи вищої мистецької освіти. Майбутні вчителі мистецьких дисциплін зобов'язані бути медіаграмотними. Це один з показників професійної компетентності педагога, тобто розвитку професійних знань і умінь, необхідних йому для медіаосвітньої діяльності.

Сформованість медіаграмотністі майбутнього вчителя музики характеризується високим рівнем наступних показників:

 • мотиваційного: різнобічні мотиви медіаосвітньої діяльності: емоційні, гносеологічні, гедоністичні, моральні, естетичні та інші; прагнення до вдосконалення своїх знань та умінь в галузі медіаосвіти;
 • інформаційного: систематична інформованість, великі теоретико-педагогічні знання в галузі медіаосвіти;
 • методичного: розвинені методичні вміння у галузі медіаосвіти (наприклад, уміння дати установку на медіасприйняття, пояснити причини, умови та характер виникнення явища, вміння розвивати сприйняття учнів, виявляти рівні їх розвитку у галузі медіакультури, вибирати оптимальні методи, засоби і форми проведення занять, дослідницькі вміння тощо) і яскраво виражений педагогічний артистизм (загальна педагогічна культура, зовнішній вигляд, самопрезентація, самоконтроль, наявність зворотного зв'язку з аудиторією тощо);
 • практично-операційного: систематична медіаосвітня діяльність у процесі навчальних занять різних типів, активна дослідницька медіапедагогічна діяльність;
 • креативного: яскраво виражений рівень творчого потенціалу в медіаосвітній діяльності (тобто прояв гнучкості, мобільності, асоціативності, оригінальності, антистереотипності мислення, розвитку уяви, фантазії тощо).

         Методична система формування медіаграмотності майбутнього вчителя музики заснована на наступних принципах:

 • Діяльнісний - навчання в процесі і за допомогою інформатизації/медіатизації;
 • Позиціонування - викладання і навчання завжди ведуться з чітко визначених позицій по відношенню до процесу інформатизації/медіатизації (позиції користувача, спеціаліста, дослідника);
 • Технологічності – сукупність змісту та методів навчання повинна представляти собою педагогічну технологію, яка статично достовірно забезпечує відтворюваність результатів навчання. Передбачає використання при навчанні механізмів контролю (зворотного зв'язку) і корекції процесу навчання.
 • Безперервності – технологія повинна спиратися на вже сформовані якості особистості: інформаційну культуру, комп’ютерну грамотність тощо.

Висновок. Таким чином, при підготовці майбутнього вчителя музики дуже важливим є формування медіаграмотності як основної складової професійної компетентності вчителя. Впровадження в освітній процес методичної системи з формування медіаграмотності, яка заснована на вищеперерахованих принципах дозволить підготовити кваліфікованих спеціалістів нового рівня, які зможуть критично аналізувати наявні медіа ресурси та створювати нові, при цьому будуть здатні до самостійної творчої діяльності у медіасередовищі.

Література

 1. Медіаосвіта (медіаграмотність). Навчальна програма (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників)/ К.М.Левківський, В.Ф.Іванов, В.І.Даниленко, В.П.Мележик, О.В.Волошенюк, В.О.Мороз. – Київ, 2011. – 102с.
 2. Столбникова Е.А. Медиаграмотность современных педагогов как профессиональная компетентность / Е.А.Столбникова // Медиаобразование. – 2006. - № 2. – С.55-62
 3. Шубенко Н.О. Формування медіакультури майбутнього вчителя музики засобами аудіовізуальних мистецтв: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 00.04 „Теорія і методика професійної освітиˮ/Н.О.Шубенко. – Київ, 2010 – 20с.

Анотація

У тезах розглядається проблема необхідності формування медіаграмотності при підготовці майбутнього вчителя музики, пропонуються рівні сформованості медіаграмотності та методичні принципи щодо її формування у майбутніх вчителів музики.

Ключові слова: Медіаосвіта, медіаграмотність, професійна підготовка, майбутній вчитель музики.

Summary

The thesis considers the problem necessity of development of media literacy in the preparation of future music teacher, suggests the development of media literacy and methodological principles of formation future music teachers.

Key words: mediaeducation, medialiteracy, professional preparation, the future teacher of music.

 

Обсудить на форуме

 

Комментарии  

0 #1 Світлана 18.12.2014 08:30
дякую за актуальну проблематику описану Вами. Це надзвичайно цікаво. бажаю успіхів у подальшому дослідженні.
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Авторизація